Kayıt Formu

Arkas Spor Kulübü Derneği olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak için gerekli dikkat ve özeni gösteriyoruz. Arkas Spor Kulübü Derneği Aydınlatma Metni’ne aşağıda yer alan linkten ulaşabilirsiniz.
ARKAS SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

VERİ SORUMLUSU: Arkas Spor Kulübü Derneği
7532/1 Sok. No:6 Örnekköy Karşıyaka/İzmir

Arkas Spor Kulübü Derneği olarak (Arkas Spor) yaz kurslarımız için doldurulan yaz kursu kayıt formu içerisinde yer alan çocuğunuzun ve sizin ad/soyadınız, adresiniz, T.C. Kimlik numaralarınız, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz, okul bilgisi, cinsiyet bilgisi, acil durumda aranacak kişi bilgisi, görsel ve işitsel verileriniz ve çocuk ile yakınlık durumunuz kişisel verileriniz olarak işlenmekte, saklanmakta ve korunmaktadır.
Bu nedenle, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmak isteriz.

1. Kişisel Verileri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz; bu aydınlatma metninde belirtilen amaç ve kapsamda, Arkas Spor kayıt formu ile ve/veya elektronik ortamda toplanan “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi” ifade etmektedir.
Kişisel verileriniz, Kanunun 5. Maddesinde belirtilen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak kayıt formu yoluyla işlenmektedir.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları:

Kişisel verileriniz;
· Hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde,
· İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,
· Doğru ve güncel olarak,
· Belirli açık ve meşru amaçlar ile
İşlenecektir.
Toplanan kişisel verileriniz;
- Dernekler Kanunu ve ilgili her türlü mevzuata uygun olarak üyelik işlemi aktivasyonunu sağlamak,
- Üyelik, davetiye, etkinliklerden yararlanma gibi olanaklar sağlamak ve tarafınızın kullanımına sunmak için gerekli her türlü işlemi yerine getirmek,
- Dernek tüzüğümüz ile tanımlanan amaçlar doğrultusunda faaliyetlerimizi yürütmek
- Genel ve özel kampanyalardan, promosyon, tanıtım, indirim vs. gibi avantajlarından tarafınızın haberdar edilmesi, yararlandırılması, kutlama ve temenni iletimi,
- Çocuğunuzun ve dernek merkezimizin düzen ve güvenliğini sağlamak,
- Materyal ve araçların güvenliğinin sağlanmak,
- Faaliyetlerimize ilişkin her türlü talep ve şikâyet sürecinin yönetilmesi,
Amaçları ile işlenebilecektir.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması:

KVKK ve yukarıda yer alan maddeler uyarınca toplanan kişisel verileriniz; KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde ve yukarıda yer alan amaçlarla, yurt içine ve yurt dışına, Arkas Holding A.Ş. ve bağlı şirketleri/kuruluşları ile bunların iş ortaklarına, tedarikçilerine, servis sağlayıcılarına, mobil medya şirketleri, reklam ajansları, ödeme sistemleri kuruluşlarına, sosyal medya platformlarında bulunan Derneğimiz hesaplarına, gerçek ve/veya tüzel kişi hissedarlarına; kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere aktarılabilmektedir. Ayrıca, gerektiği hallerde savunma hakkımızın kullanılabilmesi amacıyla avukatlarımız ile de paylaşılabilecektir.
Veriler, gerekli güvenlik ve hukuki önlemler alınarak burada bahsedilen amaçların gerçekleştirilmesi için bilgi işlem altyapılarına, bulut bilişim sistemlerine aktarılabilir, elektronik veya fiziki ortamlarda yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla arşivlenebilir.

4. Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız:

KVKK Md. 11 uyarınca, kişisel veri sahibi olarak;
- Kişisel verilerinizi işlenip işlenmediğini öğrenme,
- Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
- Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
- İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
- İlgili mevzuat uyarınca yapılan kişisel verileriniz üzerinde yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
- Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahipsiniz.
Bu haklarınızı kullanmak için, taleplerinizi yazılı ve ıslak imzalı olarak yukarıda belirtilen veri sorumlusu adresine iletebilirsiniz.
Arkas Spor, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak talebinizi sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Arkas Spor tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret baz alınacaktır.

5. Tarafınıza Ticari Elektronik İleti Yollanması

Derneğimiz tarafından düzenlenen etkinlik ve kurslara ilişkin olarak bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri kapsamında, Derneğimizce gerçekleştirilen tanıtım ve etkinlikler hakkında bilgi verilmesine ilişkin olarak tarafınıza ticari elektronik ileti yollanmasını kabul ettiğiniz takdirde tarafınıza elektronik posta/SMS gönderilecektir.
Vermiş olduğunuz bu onay ihtiyari ve kendi takdirinizde olup; ilerleyen dönemlerde yine kendi takdirinizde olmak üzere herhangi bir gerekçe göstermeksizin her zaman talebiniz tarihi itibariyle Derneğimizden elektronik ticari ileti almayı reddedebilirsiniz. Bu kapsamda tarafınıza gönderilen iletilerdeki seçenekler vasıtasıyla söz konusu iletilerin bazı veya tüm iletişim kanalları üzerinden iletiminin durdurulması talebinde bulunmanız üzerine talebiniz Derneğimiz tarafından yerine getirilecektir.
Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, kişisel verilerimin Derneğiniz tarafından işlenmesine ilişkin yukarıdaki bilgilendirme metnini aşağıda belirttiğim tarihte temin ettim; okudum, inceledim, değerlendirdim ve yukarıda bildirilen tüm hususlar konusunda Dernek tarafından detaylıca bilgilendirildim.

SPORCUNUN

//

VELİSİNİN

Fatura bilgileri için gereklidir.

SPOR OKULLARI

Basketbol
Allso Academy
Cimnastik
Ege Cimnastik Spor Klübü
Müzik
Alsancak Müzik Kursu
Resim
Apeas by Tülay
Robotik Kodlama
InovaThink
Dans
Prömiyer Bale ve Dans Akademi
Minik Parmaklar Oyun Atölyesi
Tiny Fingers
Yüzme

Spor Okullarımız ve Gündüz Yaz Kampımız Hakkında Nereden Bilgi Sahibi Oldunuz?

Genel Kayıt Sözleşmesi

1. Kampa ücretini yatırarak kayıt olmuş öğrenci o andan itibaren kampçı (camper) olarak nitelendirilir ve kampın kurallarına uymayı kabul eder. Kamp kurallarına uymayan kişiler önce sözlü sonra yazılı olarak uyarılır tekrarı halinde kampla ilişkisi kesilir.

2. Kamp dahilinde izinsiz ilaç bulundurmak, alkol ve tütün mamülleri ile kesici alet barındırmak kesinlikle yasaktır.

3. Kamp idaresine yazılı olarak bırakılan emanetler dışında kayıp para veya eşya yokluğundan kampçı sorumludur.

4. Kamp kayıdı yapılırken kampçının sportif ve sosyal etkinliklere katılmasında sağlık açısından (bedeni ve zihinsel) hiçbir sakıncası yoktur raporunu ibraz etmesi, ibraz etmemesi halinde firmamızın hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmeyeceğini ve yatırmış olunan ve taahhüt edilen meblağnın hiçbir şekil ve şart içinde geri alınamayacağını veli ve kampçı beyan ve taahhüt eder.

5. Herhangi bir acil durumda kampçıya ilk müdahale sağlık kuruluşuna yetiştirilinceye kadar kamp personeli tarafından yapılır. İlgili sağlık kuruluşuna giderken veli aranır ve kampçının gideceği devlet veya özel hastanenin taahhütü alınır. Veliye ulaşılamaması halinde herhangi bir not yoksa en yakın devlet sağlık birimine götürülür.

6. Kampçının kamp boyunca ulaşım hizmeti servis kullanılacağı belirtilmediği sürece ailesi tarafından yapılır. Kamp dışına yapılan seyahatlerde kamp araçlarıyla intikallere aile tarafından izin verilmiştir.

7. Kampçıların faaliyetlerinin tanıtım amaçlı görüntülenmesine fotoğraf ve videolarının paylaşılmasına veli bedelsiz olarak izin verir.

8. Kamp programı içinde bulunan aktiviteler ile özellikle yelken su aktivitelerinde kampçının eğitmenler tarafından verilen elbise, can yeleği, tshirt, şapka v.b. kıyafetlerin giyilmesi zorunludur. Kampçı yalnız bir şekilde kesinlikle suya giremeyeceğini taahhüt eder.

9. Kamp içinde yaşanan herhangi bir sorunda kampçı ailesinden önce kamp koordinatörüyle iletişime geçer.

10. Kamp dahilinde özellikle aktiviteler sürecinde eğitmenler cep telefonlarını alma yetkisine sahiptirler. Kampçı isterse cep telefonunu gün boyunca idareye emanet bırakabilir.


Yukarıdaki yazılı maddelere ve kurallara uyacağımıza aksi taktirde sözleşmenin gerekçeli olarak tek taraflı fesh edilebileceğini beyan ederiz.
Menü